مراجعین گرامی کلینیک آریتمی تهران

:کلینیک پزشکان این مرکز به محل های زیر انتقال یافته است

دکتر اورعی و دکتر قربانی شریف

تهران، ولی عصر، خیابان توانیر، پلاک 20
تلفن 88887173
www.IranEP.center

دکتر افتخارزاده و دکتر میرمعصومی

تهران، ولی عصر، خیابان توانیر، پلاک 22
تلفن 88881891
www.Arrhythmiaclinic.org